Canis Cunerae

Dé Hondenschool van Rhenen en omstreken

Volg ons via social media!

Bestuur Canis Cunerae
Functie

Voorzitter, secretaris en PR

Penningmeester, Planning en administratie

Secretaris

Naam

R.J. de Bruin

M. de Bruin

C.W.M. van Veen

E-mail

robert-jan@canis-cunerae.nl

marlies@canis-cunerae.nl

renate@canis-cunerae.nl

Datum aantreden

18-03-2008

31-03-2008

15-04-2022

Akte van oprichting en Statuten Stichting Canis Cunerae

15053 HR                     OPRICHTING STICHTING

Op achttien maart tweeduizend acht verscheen voor mij, Mr Drs. Diederik Dettmeijer, notaris te Amerongen:
de heer Robert Jan de Bruin, wonende te 3911 ZE Rhenen, Papaverstraat 36, geboren te Arnhem op vijftien oktober negentienhonderd zestig, zich legitimerende met Nederlandse Identiteitskaart nummer ID0566240, afgegeven te Rhenen op tien januari tweeduizend vijf, gehuwd.

DOEL VAN DEZE AKTE
De verschenen persoon wil door middel van deze akte een stichting oprichten en haar statuten vaststellen.

DE OPRICHTING
De verschenen persoon – de oprichter -richt bij deze en met onmiddellijke ingang een stichting op en stelt voor deze stichting de volgende statuten vast:

STATUTEN

Artikel 1 – Naam en zetel

 1. Naam stichting
  De stichting draagt de naam: Stichting ter bevordering van hondenopvoeding en -sport “Canis Cunerae”.
 2. Plaats van vestiging
  De stichting is gevestigd te Rhenen.

Artikel 2 – Doel

 1. Doel
  De stichting heeft ten doel:
  het op een hondvriendelijke en positieve wijze bevorderen van hondenopvoeding en -sport.
 2. Middelen
  De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • aan haar donateurs een betaalbaar hondenopvoedingstraject aan te bieden;
  • aan haar donateurs verschillende hondensportactiviteiten aan te bieden.

Artikel 3 – Geldmiddelen
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

 • de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;
 • donaties;
 • subsidies en sponsorgelden;
 • verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
 • de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en
 • overige baten.

Artikel 4 – Het bestuur

 1. Aantal bestuursleden
  De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de bestuursleden.
  Het aantal bestuursleden bedraagt ten minste drie en ten hoogste vijf, mits oneven.
  Het bestuur bepaalt het aantal bestuursleden door middel van een besluit van ten minste twee / derde van alle in functie zijnde bestuursleden. Dat besluit kan altijd, mits met gelijke meerderheid, worden gewijzigd.
  Als het bestuur op enig moment niet uit het voorgeschreven aantal bestuursleden bestaat, zijn de dan in functie zijnde bestuursleden niettemin tot uitoefening van het bestuur bevoegd, onverminderd hun verplichting om onmiddellijk in de vacature(s) te (doen) voorzien.
  Kwaliteitseisen
  Voor benoeming tot bestuurslid komen alleen in aanmerking natuurlijke personen niet jonger dan achttien jaar.
  Deze personen mogen niet in dienstbetrekking zijn bij de stichting.
 2. Benoeming bestuursleden
  Indien het bestuur bestaat uit drie bestuursleden dienen er twee benoemd te zijn door en uit de instructeurs- / assistentenpool.
  Indien het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden dienen er drie benoemd te zijn door en uit de instructeurs- / assistentenpool.
  De overige bestuursleden worden benoemd door het bestuur.
  In een vacature wordt voorzien door de instantie die het recht van benoeming heeft voor de categorie van bestuursleden waarbinnen de vacature is ontstaan.
  Een bestuurslid oefent zijn functie in eigen verantwoordelijkheid uit en is niet gehouden tot “last of ruggespraak” met degene(n) die hem benoemde(n) of voordroeg(en).          
 3. Voorziening in vacature
  In een vacature moet, op initiatief van het bestuur, zo spoedig mogelijk worden voorzien.
  Als de tot benoeming bevoegde instantie niet binnen vier weken na daartoe door het bestuur bij aangetekende brief te zijn aangemaand, tot de benoeming is overgegaan, voorziet het bestuur zelf in de vacature.
  Wanneer door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de benoeming van een bestuurslid uitblijft, wordt daarin – overeenkomstig artikel 2:299 Burgerlijk Wetboek – voorzien door de bevoegde rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
 4. Zittingsperiode
  De bestuursleden hebben zitting voor een periode van twee jaren.
  Zij zijn steeds herbenoembaar.
 5. Financiële bepaling
  De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.
  De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed.
  Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.
 6. Einde bestuurslidmaatschap
  Een bestuurslid verliest zijn functie:
  • door zijn aftreden op eigen verzoek;
  • wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;
  • door zijn overlijden, onder curatelestelling of wanneer over zijn vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;
  • door zijn ontslag krachtens een eenstemmig besluit van alle overige bestuursleden mits tenminste drie bestuursleden in functie zijn;
  • door zijn ontslag door de rechtbank.

Een door de rechtbank ontslagen bestuurder is voor een periode van vijf jaar na het ontslag niet herbenoembaar als bestuurder van de stichting.

Artikel 5 – Het dagelijks bestuur

 1. Samenstelling
  Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij vormen samen het dagelijks bestuur.
  De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
  Het bestuur kan uit zijn midden voor de voorzitter, secretaris en/of penningmeester plaatsvervangers benoemen, die deze functie waarnemen ingeval van hun ontstentenis of belet.
 2. Taak
  Het dagelijks bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van de bestuursbesluiten. Het komt daartoe regelmatig en zo vaak als nodig bijeen op initiatief van de voorzitter of een van de andere leden van het dagelijks bestuur.
  Het dagelijks bestuur beslist met meerderheid van stemmen in een voltallige vergadering van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kan buiten vergadering besluiten mits met algemene stemmen en mits geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.
  Het dagelijks bestuur kan zich laten bijstaan door een of meer door hem aan te wijzen adviseurs.
  De secretaris draagt zorg voor bijhouding van de inschrijving in het Handelsregister.

Artikel 6 – Vertegenwoordiging van de stichting

 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
 2. Het bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 7 – Bevoegdheid bestuur

 1. Registergoederen
  Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
 2. Zekerheidstelling voor anderen
  Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 8 – Bestuursvergaderingen

 1. Frequentie
  Het bestuur vergadert ten minste vijf maal per jaar, zo mogelijk minimaal een week voorafgaande aan de instructeursvergadering, en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste één der andere leden van het dagelijks bestuur dit nodig achten.
 2. Oproeping en notulering
  De secretaris roept op tot de vergadering door middel van een schriftelijke oproeping aan alle leden van het bestuur. Tussen de dag van verzending en die van de vergadering moeten ten minste zeven dagen liggen. De oproeping bevat een agenda van de te behandelen onderwerpen en waarnodig een nadere toelichting.
  De secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon maakt van het verhandelde in de vergadering notulen op die – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
  Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen.
 3. Vertegenwoordiging door volmacht
  Een bestuurslid mag zich in de vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. Daartoe is een aan de voorzitter te overleggen schriftelijke volmacht vereist.
  Een bestuurslid kan gevolmachtigde zijn voor ten hoogste één bestuurslid.

Artikel 9 – Besluitvorming door het bestuur

 1. Geldigheid
  Het bestuur kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen.
  Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald kan een besluit in de vergadering alleen worden genomen als meer dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Een besluit buiten vergadering vereist eenstemmigheid van alle in functie zijnde bestuursleden, waarvan schriftelijk moet blijken.
  Als werd gehandeld in strijd met het in deze statuten over de oproeping van de vergadering bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
 2. Wijze van stemmen
  De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.
 3. Vereiste meerderheid
  Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.
 4. Staken van stemmen
  Mocht bij stemming over de benoeming van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.
  Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.

Artikel 11 – Donateurs

 1. Begrip
  Donateurs zijn zij die zich hebben verplicht de stichting door middel van een of meer door het bestuur vast te stellen bijdragen financieel te steunen en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. De verplichting tot betaling van een jaarlijkse bijdrage eindigt eerst met ingang van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin het donateurschap is geëindigd.
 2. Rechten donateurs
  Donateurs hebben toegang tot door het bestuur te bepalen, van de stichting uitgaande, evenementen, kosteloos of tegen verminderd tarief.

Artikel 12 – Boekjaar, financiële administratie en archief

 1. Boekjaar
  Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Administratie en archief
  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles wat de werkzaamheden van de stichting betreft zodanig te administreren dat de rechten en verplichtingen van de stichting steeds kunnen worden gekend en de administratie met alle bescheiden en andere gegevensdragers die daarbij horen zorgvuldig en op voor naslag en controle toegankelijke wijze te bewaren.
 3. Jaarstukken en begroting
  Het bestuur zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag, waaruit blijkt van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand van de stichting aan het einde daarvan.
  Dit verslag moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting door het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de begroting voor het dan lopende jaar, voorzover dat al niet eerder is gebeurd.

Artikel 13 – Statutenwijziging

 1. Bevoegdheid en besluitvorming
  Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
  Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee / derde van de stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
  Als op deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal – niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering – een nieuwe vergadering kunnen worden uitgeschreven. In die nieuwe vergadering kan dan – met behoud van vermelde meerderheid van stemmen – tot statutenwijziging worden besloten, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
 1. Uitvoering
  Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit. De statutenwijziging komt tot stand door middel van een daartoe op te maken notariële akte. Ieder bestuurslid is bevoegd daarbij namens de stichting op te treden, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de stukken waaruit van het rechtsgeldig besluit tot wijziging blijkt.
  Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het Handelsregister.

Artikel 14 – Ontbinding van de stichting, fusie, splitsing

 1. Ontbindingsbesluit
  Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
  Voor het besluit tot ontbinding gelden dezelfde regels als hiervoor opgenomen voor het besluit tot statutenwijziging.
  Het besluit tot ontbinding geeft met inachtneming van artikel 15 lid 3 van de statuten) zo mogelijk ook aan welke bestemming wordt gegeven aan het na vereffening blijkende vereffeningssaldo.
  Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het Handelsregister.
  De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaar nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.
 2. Andere oorzaak
  De stichting wordt bovendien ontbonden:
  • door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  • door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
 3. Fusie of splitsing
  Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting gelden dezelfde regels van besluitvorming als voorgeschreven voor een statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 15 – Vereffening

 1. Vereffenaars
  Het vermogen van de ontbonden stichting wordt vereffend door het bestuur.
 2. Stichting in liquidatie
  De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
  In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 3. Bestemming vereffeningssaldo
  De na betaling van alle schulden overgebleven bezittingen van de stichting (het vereffeningssaldo) zullen worden geschonken aan de Stichting Manege Zonder Drempels, statutair gevestigd te Bennekom, of diens rechtsopvolger.
  De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
  De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.

Artikel 16 – Reglementen
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of de wet en evenmin onderwerpen bevatten die naar het geldende recht in statuten behoren te worden geregeld.

Artikel 17 – Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin door de statuten of de wet niet is voorzien, beslist het bestuur.

SLOTBEPALINGEN

Eerste bestuur
Door de oprichter wordt het eerste aantal bestuursleden vastgesteld op één en tot eerste bestuurder benoemd: de heer Robert Jan de Bruin, bovengenoemd (voorzitter).
Het bestuur draagt er zorg voor dat het bestuur van de stichting zo spoedig mogelijk in overeenstemming wordt gebracht met de aan het bestuur van de stichting in de statuten gestelde vereisten.

Inschrijving in het Handelsregister
Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de stichting in het Handelsregister, mede om te voorkomen dat bestuursleden door het ontbreken daarvan eventueel persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor verbintenissen van de stichting.

Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend acht.

Adres
Het adres van de stichting is: Papaverstraat 36 te 3911 ZE Rhenen.

WOONPLAATSKEUZE
De oprichters kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.

WAARVAN AKTE
is verleden te Amerongen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na mededeling van- en toelichting op de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen personen hebben zij verklaard tijdig tevoren de gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van de akte kennis te nemen, daar mee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing ondertekend door de verschijnende personen en mij, notaris.

(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT